بستن
FA EN AR RU FR

دوره های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی
اولین جلسه عمومی آشنایی با روش ارزیابی دوره ای فعالیت هسته ها و واحدهای فناور
برگزاری ورکشاپ عکاسی “تایم لپس”
کارگاه آموزشی “مدیریت نوآوری در تحقیق و توسعه” برگزار شد
کارگاه آموزشی “کار تیمی” برگزار شد
کارگاه آموزشی از ایده تا محصول برگزار شد