بستن
FA EN AR RU FR CHI

دوره های آموزشی

کارگاه آموزشی
دوره
برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی
اولین جلسه عمومی آشنایی با روش ارزیابی دوره ای فعالیت هسته ها و واحدهای فناور
برگزاری ورکشاپ عکاسی “تایم لپس”
کارگاه آموزشی “مدیریت نوآوری در تحقیق و توسعه” برگزار شد
کارگاه آموزشی “کار تیمی” برگزار شد
کارگاه آموزشی از ایده تا محصول برگزار شد