بستن
FA EN AR RU FR CHI

فلوچارت گردش کار ایده در مرکز نوآوری

فلوچارت گردش کار ایده در مرکز نوآوری


فلوچارت گردش کار ایده در مرکز نوآوری

معیارهای پذیرش:

برخورداری از یک تیم ساختاریافته به منظور پیاده‌سازی ایده

همسو بودن ایده مطرح‌شده با اهداف کلان مرکز نوآوری

برخورداری از تعریف دقیق و همچنین امکان عملی پیاده‌سازی ایده

توجیه اقتصادی ایده

سازگاری با قوانین مربوطه در جهت پیاده‌سازی طرح