بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه ارزیابی و نظارت واحدها و هسته های فناور در روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه برگزار شد

جلسه ارزیابی و نظارت واحدها و هسته های فناور در روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه برگزار شد


جلسه ارزیابی و نظارت واحدها و هسته های فناور در روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه برگزار شد